PALMER & JOHNSON REALITY s.r.o.

Durychova 101/66, 14200 Praha 4 - Lhotka