Hledání "archivy"
 1. Zemský archiv v Opavě

  Zemský archiv v Opavě - Logo

  Zemský archiv v Opavě Archivy … cenné listiny Archiv v souladu … subjektů. Archiv dále zajišťuje

  Zemský archiv v Opavě

  Archiv v souladu s právními předpisy a interními akty řízení vykonává státní správu, provádí odbornou činnost a plní úkoly v oblasti archivnictví vymezené jeho věcnou a územní působností. V rámci Moravskoslezského a Olomouckého kraje mimo jiné dohlíží na výkon spisové služby a na vyřazování písemností, vybírá a přejímá archiválie vzniklé z činnosti orgánů a úřadů státní správy a územní samosprávy, právnických osob zřízených zákonem a podnikatelských subjektů. Archiv dále zajišťuje všestrannou péči o uložené archiválie, které zpracovává a umožňuje jejich využívání, provádí výkon státní správy a správních činností podle zvláštního právního předpisu a podílí se na vědecké, výzkumné a publikační činnosti v oblasti archivnictví a příbuzných vědních oborů.

  Platební metody

  Platební metody - visa Platební metody - visa electron Platební metody - eurocard mastercard Platební metody - maestro
 2. A.F.M- Adviser Group, a.s.

  • Zahradní 337, 53842 Ronov nad Doubravou
  • afm@sendme.cz
  • +420 469 319 670

  Group, a.s. Archivy Zahradní … státními archivy ,předání … státnímu archivu
  - přípravu

  A.F.M- Adviser Group, a.s.

  kompletní archivační služby podnikatelům, likvidátorům, správcům konkurzní podstaty zpracování písemností, roztřídění písemností dle doby uložení a skartačních znaků komunikace se státními archivy,předání archiválií státnímu archivu přípravu písemností u klienta, nakládku a přepravu písemností, vytvoření soupisu písemností uložených ve spisovně vypracování skartačního plánu,vypracování skartačních návrhů v každém roce skladování písemností, vyhledávání informací z uložených dat, skartaci písemností služby v oblasti administrativní správy

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost
 3. Magistrát hlavního města Prahy

  města Prahy Archivy Mariánské … eu Úkolem archivu je shromažďovat … Činnost archivu tak v sobě

  Magistrát hlavního města Prahy

  Úkolem archivu je shromažďovat, uchovávat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat archiválie za účelem jejich vědeckého, správního, hospodářského a kulturního využití. Činnost archivu tak v sobě zahrnuje několik složek.

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost
 4. S.V.I. RUBIKON s.r.o.

  RUBIKON s.r.o. Archivy Klínovecká

  S.V.I. RUBIKON s.r.o.

  Provádíme archivaci písemností (třídění, skladování a skartaci), pořádáme odborné semináře, které jsou zaměřeny zejména na daňovou oblast a oblast soc. a zdrav. pojištění, prac. práva a zaměstnanosti. Dále nabízíme úklidové práce, prodej úklidových prostředků a pronájem nebyt. prostor. Společnost S.V.I. RUBIKON s.r.o., byla založena v roce 1993, sídlo společnosti bylo od zahájení a je až dosud v Ostrově, 12 km od Karlových Varů.Od založení společnosti rozšiřovala firma svoji činnost zejména v oblasti služeb, jejichž nabídka je součástí hlavní webové stránky.

 5. Muzeum a archiv populární hudby - POPMUSEUM

  Muzeum a archiv populární … populární hudba archiv populární … Muzeum a archiv populární … číslech muzeum archiv

  Muzeum a archiv populární hudby - POPMUSEUM

  Muzeum a archiv populární hudby. Nabídka stálé expozice hudebních nástrojů, především elektrických kytar československé výroby a vybraných nástrojů klávesových. Proměnlivé výstavy o české populární hudbě. Mimo standartní otvírací dobu je možno prohlídky domluvit na výše uvedených tel. číslech

  Provozní doba

  středa 16:00 – 20:00 čtvrtek 16:00 – 20:00
  sobota 14:00 – 18:00

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost Platební metody - Faktura
 6. Moravský zemský archiv v Brně

  Moravský zemský archiv v Brně Archivy … Moravský zemský archiv v Brně je … Ministerstvem vnitra. Archiv v souladu … činnosti archivu zejména uchovávání

  Moravský zemský archiv v Brně

  Moravský zemský archiv v Brně je správním úřadem přímo řízeným Ministerstvem vnitra. Archiv v souladu s právními předpisy interními akty řízení, vydanými ministerstvem v oboru jeho působnosti, vykonává státní správu, provádí odbornou činnost a plní úkoly v oblasti archivnictví vymezené jeho věcnou a územní působnosti. V rámci výkonu působnosti je předmětem činnosti archivu zejména uchovávání, zpracovávání a zpřístupňování archiválií, ochrana a restaurování archiválií, provádění výběru archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení a dohled nad spisovou službou.

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost
 7. CENTRÁLNÍ ARCHIVNÍ SLUŽBA, a.s.

  • Tovačovská 2899/19, 75002 Přerov I-Město
  • casas@seznam.cz
  • +420 581 233 161

  SLUŽBA, a.s. Archivy Tovačovská

 8. ARCHIVNÍ SLUŽBY - TIWO s.r.o.

  TIWO s.r.o. Archivy Slušovice … zemského archivu v Brně, současně … okresními archivy v našem regionu … okresním archivem , přípravu

  ARCHIVNÍ SLUŽBY - TIWO s.r.o.

  Společnost TIWO spol. s r.o. Březová je provozovatel komerční spisovny ve Slušovicích, která vznikla v roce 1997, a od roku 2005 je držitelem Koncesní listiny k vedení spisovny., Spisovna splňuje podmínky stanovené zákonem č. 499/2004 Sb, o archivnictví, pracuje pod metodickým dohledem odborných pracovníků Moravského zemského archivu v Brně, současně spolupracujeme se všemi státními okresními archivy v našem regionu. Nabízíme: Uspořádání spisovny ve vašich prostorách, převzetí spisu u původce, vypracování předávacího protokolu, zatřídění spisu, označení spisu, zaevidování, příprava návrhu na skartaci, provedení skartačního řízení, vypracování návrhu na převzetí archiválií Státním okresním archivem, přípravu spisu k transportu, kopírování dokladu, dodávka archivních krabic, boxu a sponek, digitalizace dokumentů.

 9. NÁRODNÍ ARCHIV

  NÁRODNÍ ARCHIV Archivy Archivní … elektronického archivu . archiv dokumenty

  NÁRODNÍ ARCHIV

  Správa dokumentů a provoz elektronického archivu.

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost
 10. MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ

  MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ Archivy … Státní okresní archiv Znojmo je … zemského archivu v Brně. Podílí … zemského archivu na území … Státní okresní archiv při výkonu

  MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ

  Státní okresní archiv Znojmo je vnitřní organizační jednotkou Moravského zemského archivu v Brně. Podílí se na výkonu státní správy, provádí odbornou činnost a plní úkoly v oblasti archivnictví v rozsahu přiměřeně odpovídajícím předmětu činnosti a hlavním úkolům Moravského zemského archivu na území okresu Znojmo. Státní okresní archiv při výkonu vymezené působnosti a předmětu své činnosti postupuje v souladu s právními předpisy a interními akty řízení, vydanými ministerstvem vnitra a Moravským zemským archivem.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 17:00 středa 8:00 – 17:00

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost
 11. MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ

  MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ Archivy … Státní okresní archiv Hodonín je … zemského archivu v Brně. Od … se činnost archivu řídí zákonem … Moravský zemský archiv

  MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ

  Státní okresní archiv Hodonín je vnitřní organizační jednotkou Moravského zemského archivu v Brně. Od 1. ledna 2005 se činnost archivu řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, prováděcí vyhláškou č. 645/2004 Sb. a vyhláškou č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost
 12. MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ Archivy … službou. zemský archiv

  MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ

  Naší činností je uchovávání, zpracovávání a zpřístupňování archiválií, ochrana a restaurování archiválií, provádění výběru archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení a dohled nad spisovou službou.

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost
 13. STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V TŘEBONI

  • Vodňanská 329, 38301 Prachatice II
  • +420 388 310 084

  OBLASTNÍ ARCHIV V TŘEBONI … TŘEBONI Archivy Vodňanská 329, 38301 … oblastní archiv představuje … oblastní archiv

  STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V TŘEBONI

  Státní oblastní archiv představuje organizační složku státu, příslušející k resortu ministerstva vnitra. Uchovává písemné dědictví pro přítomnost i budoucnost a disponuje nepřeberným materiálem kulturně-historického významu, navazující na své předchůdce s tradicí již od středověku.

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost
 14. STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV RAKOVNÍK

  STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV RAKOVNÍK Archivy … Archivy Plzeňská 2493, 26901 … Středočeský kraj archiv @ra.soapraha … soapraha.cz archiv skartování

 15. Státní okresní archív

  okresní archív Archivy Bří. Čapků

 16. STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV ČESKÉ BUDĚJOVICE

  STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV ČESKÉ BUDĚJOVICE … BUDĚJOVICE Archivy Rudolfovská … správních archivů a státních … specializované archivy . okresní … okresní archiv

  STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV ČESKÉ BUDĚJOVICE

  Kontroluje výkon spisové služby u organizačních složek státu s působností na území krajů, u organizačních složek státu, které působí na území okresů nebo obcí, dále u správních archivů a státních příspěvkových organizací, zřízených těmito organizačními složkami, s výjimkou těch subjektů, které si zřídily specializované archivy.

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost
 17. MEN SYSTÉM - ZAŘÍZENÍ ARCHIVŮ A SKLADŮ s.r.o.

  ZAŘÍZENÍ ARCHIVŮ A SKLADŮ … SKLADŮ s.r.o. Archivy K Podlesí … menexpert.cz archiv skartování

 18. STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV JINDŘICHŮV HRADEC

  STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV JINDŘICHŮV … JINDŘICHŮV HRADEC Archivy Jindřichův … uplatnění v archivech . Z tohoto … státní okresní archiv

  STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV JINDŘICHŮV HRADEC

  Hlavní úkolem České archivní společnosti je podpora odborných aktivit a zájmů archivářů v České republice, včetně jejich uplatnění v archivech. Z tohoto důvodu se ČAS věnuje teorii archivistiky, archivní praxi, pomocným vědám historickým a dalším oborům, zejména historii a historiografii. ČAS napomáhá k získávání, šíření a prohlubování nejnovějších poznatků nezbytných k úspěšné činnosti v těchto oborech.

  Provozní doba (Doporučuji se předem objednat)

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost
 19. STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V TŘEBONI

  OBLASTNÍ ARCHIV V TŘEBONI … TŘEBONI Archivy Zámek 59, 38101 Český … ceskearchivy.cz Archiv zajišťuje … oblastní archiv

  STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V TŘEBONI

  Archiv zajišťuje předarchivní péči a skartační řízení v obvodu své působnosti. Zpracovává, eviduje a zpřístupňuje uložené archiválie.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 16:00 úterý 8:00 – 15:00
  středa 8:00 – 16:00 čtvrtek 8:00 – 12:00

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost
 20. STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V TŘEBONI

  • Rudolfovská tř. 70/40, 37001 České Budějovice 6
  • +420 387 422 447
  • Příště otevřeno: pondělí 8:00 – 17:00

  OBLASTNÍ ARCHIV V TŘEBONI … TŘEBONI Archivy Rudolfovská tř. 70/40 … Jihočeský kraj Archiv zajišťuje … oblastní archiv

  STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V TŘEBONI

  Archiv zajišťuje předarchivní péči a skartační řízení v obvodu své působnosti. Zpracovává, eviduje a zpřístupňuje uložené archiválie.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 17:00 úterý 8:00 – 15:00
  středa 8:00 – 17:00 čtvrtek 8:00 – 15:00

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost